Algemene voorwaarden van toepassing op de kamers en residenties B-aparthotels

Inleiding

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de vennootschap BEAPART S.A., met maatschappelijke zetel gevestigd te Ambiorixsquare 28, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0552.749.847, hierna genoemd “de dienstverlener” of “B-aparthotels” en anderzijds de begunstigde van de dienst, hierna genoemd “de klant“.

De klant en de dienstverlener worden hierna gezamenlijk aangeduid met “de partijen“.

 

Definities

Er wordt overeengekomen dat de termen in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis zullen hebben:

Mobiele app: geheel van de diensten en protocollen die toelaten om mobiele terminals te verbinden met het internet, en die met name de raadpleging en de reservatie mogelijk maken van hoteldiensten die verstrekt worden door B-aparthotels.

Kamer: term die zowel betrekking heeft op de kamer als op het appartement of de studio.

Reserveringsbevestiging: pagina van de website of van de mobiele app waarop het verblijf dat door de klant gereserveerd werd, vermeld staat, met de duur, de door hem/haar geselecteerde diensten, de prijs inclusief belastingen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, en waarop hij/zij het nummer van zijn/haar bankkaart invoert, in het kader van een voorafbetaling of een waarborg. De bevestiging van de reservering door de klant heeft als gevolg dat hij/zij contractueel gebonden is ten aanzien van B-aparthotels.

Klant: elke natuurlijke persoon die handelt voor privédoeleinden.

Reserveringsaanvraag: aanvraag van een reservering van kamers uitgevoerd door de klant via de website, zijn mobiele apps, per telefoon of per e-mail.

Gegevens: persoonsgegevens in de betekenis van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met name alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; wordt geacht een “identificeerbare natuurlijke persoon” te zijn, een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit

Herroepingrecht: wettelijke termijn van 14 dagen tijdens dewelke de klant een op afstand gesloten contract mag herroepen, zonder zijn beslissing te moeten motiveren en zonder andere kosten op te lopen dan deze die voorzien zijn door de wet.

E-mail van de reserveringsbevestiging: document dat een overzicht geeft van de reservering gedaan door de klant, en dat per e-mail verstuurd wordt na bevestiging van zijn/haar reservering.

Vestiging: residenties die B-Aparthotels ter beschikking stelt van zijn klanten, in Europa, in het kader van zijn hotelactiviteiten.

Dienstverstrekker: elke natuurlijke of rechtspersoon die samenwerkt met B-aparthotels in het kader van de diensten die verleend worden aan de klant.

Preautorisatie: mechanisme dat erin bestaat de geldigheid na te gaan van de kredietkaart die gebruikt wordt door de klant om zijn/haar verblijf te reserveren, en aldus een bepaald bedrag op de rekening te blokkeren. In het algemeen mag het geblokkeerde bedrag niet hoger liggen dan de prijs van een overnachting met vrijgave van het geblokkeerde bedrag binnen de 10 dagen, in het geval dat het bedrag niet gebruikt zou zijn. Deze voorwaarden kunnen echter verschillen naargelang het type gebruikte bankkaart en het type bank.

Voorafbetaling: betaling van het verblijf die uitgevoerd wordt vanaf de reservering gedaan door de klant in verhouding tot het preferentiële tarief dat gekoppeld is aan het verblijf. Geen enkele annulering of terugbetaling is mogelijk.

Privacybeleid: charter betreffende de verwerking van persoonsgegevens, waarin wordt uitgelegd op welke manier de persoonsgegevens verwerkt worden door het bedrijf.

Groepsreservering: de reservering wordt beschouwd als een groepsreservering vanaf het moment dat de klant 5 kamers of meer reserveert in eenzelfde reserveringsperiode. De groepsreservering maakt het voorwerp uit van bijzondere voorwaarden, dus elke aanvraag moet per e-mail verstuurd worden naar het adres brussels@b-aparthotels.com.

Online reservering:: reservering van kamers door de klant via de website of mobiele apps van B-aparthotels.

No show: reservering die niet geannuleerd werd door klant, hetzij rechtstreeks (via de website), hetzij onrechtstreeks (via de partners, termwijl de klant niet is komen opdagen in de vestiging waarvoor hij een reservering gemaakt had.

Diensten: alle prestaties die aangeboden worden aan de klant, in het kader van de reservering van zijn/haar verblijf via de website of de mobiele apps van B-aparthotels.

Website: geheel van webpagina’s die toegankelijk zijn via het internet, waarop de informatie vermeld staat met betrekking tot B-aparthotels, alsook de diensten de aangeboden diensten en de manier waarop er gebruik van gemaakt kan worden.

Verblijfstaks: regionale taks op het toeristisch logies die de klant moet betalen en die verschuldigd is aan de overheid.

Verwerking: elke operatie die met name bestaat uit, zonder dat deze opsomming volledig is, het verzamelen, registreren, organiseren, wijzigen, gebruiken, wissen van de persoonsgegevens.

I. Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepassing van de algemene voorwaarden

Elke reservering in een van de vestigingen van B-aparthotels impliceert de kennisneming en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden vóór de reservering ter kennis gebracht van de klant en worden ook verstrekt bij de e-mail ter bevestiging van de reservering.

Behoudens bijzondere schriftelijke voorwaarden gegeven door een bevoegd personeelslid van B-aparthotels, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten die door laatstgenoemde worden verstrekt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten, voor zover hier niet van wordt afgeweken door bijzondere voorwaarden.

Artikel 2. Naleving van het huishoudelijk reglement

De klant verbindt zich ertoe zich te gedragen als een goede huisvader in de vestigingen van B-aparthotels en het huishoudelijk reglement van het hotel te respecteren. Elke ernstige of herhaalde niet-naleving van deze bepaling zal beschouwd worden als een ernstige fout vanwege de klant, en geeft B-aparthotels het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, een einde te maken aan het verblijf van de klant en/of de personen onder zijn verantwoordelijkheid, onverminderd de verschuldigde bedragen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid van de klant

De klant is aansprakelijk ten opzichte van B-aparthotels, zowel voor wat de personen onder zijn verantwoordelijkheid betreft, als voor de schade die hij of deze personen zouden veroorzaken aan mensen, eigendommen, inrichting en andere voorzieningen van B-aparthotels evenals, over het algemeen, aan plaatsen waartoe het publiek toegang heeft.

Artikel 4. Veiligheid en identificatieprocedure

B-aparthotels behoudt zich het recht voor om op elk moment de identificatie van de klant te verifiëren. De klant moet dus over een identiteitskaart of paspoort beschikken.

Artikel 5. Waarborg

Elke reservering moet worden gewaarborgd, afhankelijk en naar keuze van de B-aparthotels, door een kredietkaart, voorschot of voorafbetaling van het verblijf.

B-aparthotels behoudt zich het recht voor de geldigheid van de betalingsmiddelen en waarborgen te verifiëren en deze te weigeren. In het geval dat de reservering wordt gewaarborgd via kredietkaart, behoudt B-aparthotels zich het recht voor een preautorisatie uit te voeren voor de kredietkaart van de klant voor aankomst. De klant moet de exacte gegevens van de kredietkaart mededelen en zorgen dat hij de kaart bij zich heeft die hij heeft gebruikt bij de reservering, met dien verstande dat de klant noodzakelijkerwijze houder moet zijn van hoger genoemde kaart.

B-aparthotels behoudt zich het recht om een deposit van 250 euro per verblijf aan te vragen in cash of per krediet kaart. Deze kan aangewendt worden voor extra gewenste (bv. Parking) of veroorzaakte (bv. Schade of roken) kosten.

In het geval dat de kredietkaart niet kan worden voorgelegd bij de verificatie, zal een alternatieve betalingsmethode worden gevraagd aan de klant (andere kredietkaart, in contanten of bankoverschrijving). Indien de gegevens vermeld op het reserveringsdocument niet overeenkomen met die van de klant die in de kamer of het appartement verblijft, wordt de reservering aangepast met de nieuwe verstrekte gegevens.

De waarborg heeft zowel betrekking op de prijs van het verblijf als op de aanvullende diensten (zoals het ontbijt, de parking, telefonie en internet, de schoonmaak en de droogkuis) en kan gaan tot 15% van de prijs van de kamer per dag.

Artikel 6. Betaling

De eindafrekening (eventueel van het resterende verschuldigde saldo, rekening houdend met de waarborg of de reeds gedane betaling) door de klant moet worden uitgevoerd ten laatste bij de vertrekformaliteiten.

Artikel 7. Uren van aankomst, vertrek en toegang voor de vestigingen van B-aparthotels

De aankomsttijd in een vestiging van B-aparthotels is voorzien om 14 u. Op de dag van vertrek moet de klant de vestiging verlaten hebben om 11 u.

De toegang tot de B-aparthotels gebeurt via de mededeling van de codes vóór aankomst van de klant. Deze codes worden overgemaakt aan de klant wanneer de reservering is bevestigd en gewaarborgd door zijn betaling overeenkomstig deze voorwaarden en worden medegedeeld uiterlijk op de dag van aankomst zelf van de klant.

Artikel 8. Overmacht

B-aparthotels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen indien deze niet-uitvoering te wijten is aan het optreden van een element van overmacht zoals, en deze lijst is niet-limitatief, overstroming, brand, storm, terrorisme, stakingen of door toedoen van de overheid. B-Aparthotels behoudt zich het recht voor de reservering van de klant te verplaatsen naar een andere residentie van de stad waar de reservering oorspronkelijk is gedaan.

Artikel 9. Dieren en rokers

De aanwezigheid van dieren is beperkt tot de kleine huisdieren en de klant is verplicht deze aanwezigheid te melden bij zijn reservering en te preciseren welk dier het betreft. B-aparthotels behoudt zich het recht voor bepaalde dieren niet te aanvaarden. De klant dient een supplement van 20 EUR per dier per dag te betalen. Door de dieren aangerichte schade wordt in rekening gebracht aan de klant.

Het is verboden te roken in de vestigingen van B-aparthotels (met inbegrip van de kamers, trappenhallen, liften en gangen en alle publiek toegankelijke plaatsen, overeenkomstig de wet van 22 december 2009). In geval van een schending van dit verbod wordt een schoonmaakforfait gefactureerd van 250 EUR (excl. btw), met dien verstande dat er een hoger bedrag kan worden aangerekend aan de klant indien B-aparthotels grotere schade zou vaststellen (onder andere, maar niet beperkt tot, de onmogelijkheid om de kamer te verhuren).

Artikel 10. Supplementen voor aankomst in de voormiddag en/of laattijdig vertrek

In het geval men de vestiging wilt betreden tussen 6 u. en 11 u. ’s morgens, zal een volledige overnachting gefactureerd worden.

Ingeval men de vestiging wilt betreden tussen 11 u. ’s morgens en 14 u., wordt een supplement aangerekend van 50 EUR.

In geval van laattijdige vertrek en langere bezetting: (i) tot 16 u.: is een supplement van 50 EUR verschuldigd, (ii) na 16 u.: wordt een bijkomende overnachting gefactureerd.

Artikel 11. Minderjarigen

Reserveringen door minderjarigen zijn verboden. B-aparthotels behoudt zich het recht voor de toegang tot de residenties te weigeren aan elke minderjarige die niet wordt begeleid door zijn wettelijke vertegenwoordiger en over te gaan tot annulering van de reservering. B-aparthotels kan ook elk verblijf annuleren indien blijkt dat de residentie zal worden gebruikt door minderjarigen die niet worden begeleid door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 12. Wifi

In de residenties van B-aparthotels is er wifi-toegang. Deze wifi-toegang kan al dan niet betalend zijn, naargelang de residentie en het door de klant gekozen debiet.

Het gebruik van de wifi impliceert dat de klant de veiligheidsvoorschriften van de verstrekker van de internettoegang naleeft. De klant moet zich weerhouden van elke handeling die de goede werking van de wifi die hij/zij ter beschikking krijgt, kan schaden.

B-aparthotels kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van onbeschikbaarheid van het internet.

Artikel 13. Klachtenbehandeling

Elke klacht met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de prestaties door B-aparthotels moet, op straffe van nietigheid, aankomen op de maatschappelijke zetel van het bedrijf per aangetekende brief binnen de 10 werkdagen na het litigieuze feit met een precieze beschrijving van de elementen die aan B-aparthotels worden verweten. Na deze termijn wordt de klacht als nietig beschouwd.

Artikel 14. Uitsluiting van domiciliekeuze

Elke domiciliekeuze van de klant op het postadres van de vestiging waar hij/zij verblijft, of op het adres van de maatschappelijke zetel van B-aparthotels is verboden.

Artikel 15. Bescherming van persoonsgegevens

Bij reservering van een verblijf in een van onze vestigingen, worden de verzamelde gegevens van de klant verwerkt door B-aparthotels. Deze gegevens zijn nodig om de reservering van de klant te beheren en kunnen worden gebruikt om de klant beter te leren kennen en hem informatie toe te sturen over de producten en diensten van B-aparthotels.

De gegevens van de klant zijn bestemd voor B-aparthotels, evenals voor de dienstverleners. De gegevens van de klant kunnen worden overgedragen aan entiteiten gevestigd buiten de Europese Unie om de reserveringen van de klant te beheren, om zijn dossier op te volgen in het kader van precontractuele maatregelen of op basis van een autorisatie van de bevoegde instantie inzake gegevensbescherming.

B-aparthotels voert de verwerking van de gegevensverwerking uit, waarvoor zij verantwoordelijk is, voor de doeleinden van commercieel beheer van de reserveringen, facturatie en betaling, prospectie en commerciële promotie/animatie, commerciële statistieken en tevredenheidenquêtes. De gegevens zijn bestemd voor B-aparthotels en voor zijn dienstverleners, voor zover deze hen aangaan.

Conform de wettelijke bepalingen beschikt de klant over een recht tot toegang, bevraging, rectificatie, verzet en verwijdering van gegevens bij B-aparthotels evenals het recht om richtlijnen te geven voor de verwerking van zijn gegevens. Hiervoor moet de klant het volgende adres gebruiken: private.datas@b-aparthotels.com.

De klant verklaart dat hij kennis heeft genomen van het charter betreffende de verwerking van persoonsgegevens (Privacycharter), waarvan de klant tevens kennis kan nemen door te klikken op de volgende link, en dat ook beschikbaar is op de website van B-aparthotels.

Artikel 16. Deelbaarheid

De nietigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden betekent niet dat de andere bepalingen van het contract ongeldig of nietig zijn.

Artikel 17. Toepasselijke wetgeving en geschillenregeling

Deze algemene voorwaarden evenals de hieruit voortvloeiende contractuele relaties tussen de partijen worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht, met uitzondering van de collisieregels. In geval van een geschil zijn enkel de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

 

II. Algemene voorwaarden met betrekking tot privépersonen die handelen voor privédoeleinden

Artikel 1. Reserveringsvoorwaarden

De reserveringen van kamers in het kader van deze dienstverlening gebeuren hoofdzakelijk online (hetzij via de website van B-aparthotels, hetzij via zijn mobiele app). Reserveringen per e-mail of per telefoon zullen ook kunnen, als de online reservering niet mogelijk blijkt te zijn.

De klant verklaart dat de gemaakte reservering(en) voor privédoeleinde is (zijn) en niet kaderen in zijn/haar professionele activiteiten. In dat laatste geval zijn andere voorwaarden van toepassing en moet de klant zijn reserveringaanvraag rechtstreeks per e-mail versturen naar het adres brussels@b-aparthotels.com.

Reserveringen zijn pas geldig vanaf het moment dat de klant de reserveringsbevestiging ontvangt per e-mail. De klant moet de juistheid van de informatie die in de bevestigings-e-mail wordt vermeld controleren en B-aparthotels binnen de 24 uur schriftelijk waarschuwen indien deze informatie niet juist is.

Als hij dit niet doet, zal elke latere betwisting worden beschouwd als laattijdig en nietig en zal de prijs van de reservering verschuldigd zijn.

Elke reservering die onregelmatigheden zou vertonen, of die onvolledig of frauduleus zou zijn, zou geannuleerd kunnen worden op kosten van de klant, ongeacht het feit dat B-aparthotels dientengevolge een schadevergoeding kan eisen.

Vanaf het moment dat de klant 5 kamers of meer reserveert in eenzelfde reserveringsperiode, wordt zijn reservering automatisch beschouwd als een groepsreservering. In dat geval zal de reservering onderworpen zijn aan een specifiek contract en zal ze pas geldig zijn na betaling van het totale bedrag van het verblijf. Het saldo (dat de bijkomende diensten omvat zoals – maar niet beperkt tot – het ontbijt, de parking, telefonie en internet, schoonmaak en droogkuis evenals aangerichte schade) moet worden gewaarborgd, naar keuze van B-aparthotels, per kredietkaart of voorafbetaling.

Elke reservering is nominatief en kan het voorwerp uitmaken van wijziging zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van B-aparthotels.

Artikel 2. Prijs

De prijs van de reservering wordt zowel vooraf als op het ogenblik van de reservering aangegeven. De aangegeven prijzen zijn per kamer voor het geselecteerde aantal personen en de gekozen datum. Deze prijzen worden bevestigd aan de klant in een bedrag inclusief belastingen en zijn slechts geldig voor de periode die vermeld staat op de pagina van de reservering en de bevestiging van de reservering (in het geval van verschil, primeert deze laatste). B-aparthotels zal altijd het bedrag van zijn/haar bestelling meedelen aan de klant, op het ogenblik van de bevestiging van de reservering door de klant. De prijzen zullen echter altijd kunnen veranderen, zolang geen reserveringsbevestiging werd geregistreerd.

De prijs van het verblijf is altijd betaalbaar in EUR, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling.

Behoudens andersluidende bepaling vermeld op de website of de mobiele app van B-aparthotels, zijn bijkomende prestaties (ontbijt, halfpension, volpension, …) niet inbegrepen in de prijs.

De verblijfstaks, vermeld op de pagina van de tarieven en de bevestiging van de reservering, moet rechtstreeks ter plaatse, in het hotel, betaald worden, behalve in het geval van een voorafbetaling, waarin dit bedrag reeds inbegrepen kan zijn.

De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling, en elke verandering van het toepasselijke btw-percentage zal automatisch doorgerekend worden op de aangegeven prijs, op de datum van de facturatie. Bovendien zullen elke wijziging of invoering van nieuwe taksen opgelegd door de overheid, automatisch doorgerekend worden op de prijs die de klant verschuldigd is.

Als er na de reservering een significante wijziging van de prijs zou optreden, of een belangrijke wijziging in de berekeningswijze, zal B-aparthotels dit meedelen aan de klant, die het recht zal hebben om zijn reservering te annuleren.

Artikel 3. Betaling

Bij de reservering zal gevraagd worden aan de klant om de gegevens van de kredietkaart door te geven, die zal dienen om de reservering te garanderen of om de voorafbetaling te doen. Deze informatie moet met name de naam van de houder van de kaart, het kaartnummer en de geldigheidsdatum omvatten.

De klant moet verplicht de kredietkaart bij zich hebben waarmee hij/zij zijn/haar reservering gegarandeerd heeft, of de voorafbetaling heeft uitgevoerd. Bovendien moet, om veiligheidsredenen, de klant de houder zijn van hoger genoemde kaart.

B-aparthotels werkt samen met Ogone/Ingenico Payment Services (Payment Service Provider) en Cybersource voor de online betalingen met bankkaart. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt gecontroleerd door Ogone/ Ingenico Payment Services of Cybersource. Deze laatste kunnen de betaalkaart weigeren om diverse redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, limiet bereikt, foute code ingevoerd, enz. In het geval er zich een van de opgesomde problemen voordoet, zal de klant, enerzijds, contact moeten opnemen met zijn/haar bank, en anderzijds opnieuw contact moeten opnemen met B-aparthotels om zijn/haar reservering en betaling via elk ander door B-aparthotels aanvaarde middel te bevestigen.

De betaling van het verblijf kan het voorwerp uitmaken van een voorafbetaling, op het ogenblik van de bevestiging van de reservering door de klant, wanneer deze mogelijkheid geboden wordt door B-aparthotels. In dat geval zal het bedrag onmiddellijk gedebiteerd worden en omvat het de prijs van het logies, de verblijfstaks, de prijs van de maaltijden als deze geselecteerd werden door de klant, alsook elke andere bijkomende prestatie die door de klant gekozen zou zijn.

In de andere gevallen zal B-aparthotels 48 uur vóór de voorziene aankomstdatum op de door de klant vermelde rekening een preautorisatie uitvoeren. De betaling gebeurt ten laatste op het moment van de vertrekformaliteiten van de klant. B-aparthotels zal bij aankomst aan de klant een borgsom kunnen vragen, of een toelating om zijn/haar kredietkaart te debiteren, om de betaling van de bedragen die verschuldigd zouden zijn, te garanderen.

B-aparthotels zal dus in ieder geval aan de klant mogen vragen om zijn/haar identiteitsdocumenten voor te leggen ter verificatie en controle.

Artikel 4. Annulering en no show

De annulering van de reservering kan rechtstreeks gebeuren via de website van B-aparthotels, of via zijn mobiele app. De annuleringsverzoeken kunnen echter altijd schriftelijk gebeuren op het adres brussels@b-aparthotels.com en zijn pas van kracht wanneer zij bevestigd zijn per kerende e-mail van B-aparthotels.

In het geval dat de reservering van de klant vooraf betaald werd, zal geen enkele annulering of terugbetaling mogelijk zij, aangezien de klant in dat geval gebruik heeft gemaakt van een vooraf betaalde reservering tegen een preferentieel tarief.

Onverminderd vorige paragraaf van deze bepaling, kan de klant zijn reservering kosteloos annuleren tot 18 uur op de voorziene dag van aankomst. Daarna zal de prijs van de eerste overnachting worden aangerekend en zal de kamer ter beschikking gesteld worden. Hetzelfde geldt voor de klant die zich op de in zijn reservatie voorziene dag van aankomst niet zou hebben aangemeld, en waarvan de reservatie niet geannuleerd zou zijn geweest, of niet geannuleerd werd volgens deze bepaling.

Wanneer de reservering gekoppeld is aan een specifiek verkoopaanbod, een commercieel pakket, of elke andere promotie met bijzondere voorwaarden, zullen de annulerings- en no show-voorwaarden onderworpen zijn aan deze specifieke annuleringsvoorwaarden, die zullen kunnen afwijken van deze bepaling.

Artikel 5. Verlaging van het aantal overnachtingen

Onverminderd de reserveringen die het voorwerp uitmaken van een voorafbetaling, zullen in het geval van verlaging van het aantal overnachtingen voorafgaand aan de aankomstdatum van de klant, en tot 18 u. op de dag van aankomst, geen kosten aangerekend worden aan de klant.

In het geval van verlaging van het aantal overnachtingen tijdens de duur van het verblijf, zal het initieel gereserveerde verblijf verschuldigd blijven.

In het geval dat een reservering gekoppeld is aan een specifiek verkoopaanbod, een commercieel pakket, of elke andere promotie met bijzondere voorwaarden, zullen voorwaarden voor het verlagen van het aantal overnachtingen onderworpen zijn aan deze bijzondere voorwaarden, die zullen kunnen afwijken van deze bepaling.

Artikel 6. Uitbreiding van het aantal overnachtingen

Elke uitbreiding van het aantal overnachtingen wordt beschouwd als een nieuwe reservering en moet voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvraag via het e-mailadres brussels@b-aparthotels.com. Er wordt een nieuwe prijsofferte, met de juiste tariefvoorwaarden overgemaakt aan de klant, die moet worden bevestigd per e-mail door B-aparthotels en door de klant.

B-aparthotels kan in geen geval een beschikbaarheid garanderen wat de gewenste data en/of kamers betreft.

In het geval dat een reservering gekoppeld is aan een specifiek verkoopaanbod, een commercieel pakket, of elke andere promotie met bijzondere voorwaarden, zullen voorwaarden voor het uitbreiden van het aantal overnachtingen onderworpen zijn aan deze bijzondere voorwaarden, die zullen kunnen afwijken van deze bepaling.

Artikel 7. Herroeping

Conform artikel VI. 53 van het Wetboek van economisch recht heeft de klant in het kader van deze diensten geen herroepingrecht.